Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc lên tiếng cho Ông Châu Văn Khảm

0
Ông Châu Văn Khảm
- Quảng Cáo -
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc trong một lá thư gởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Úc Marise Payne ngày 11/2/2019 đã bày tỏ sự quan tâm về việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn tại Việt Nam vào ngày 13/1/2019 và yêu cầu chính phủ Úc theo sát tình trạng của hai ông và bảo đảm hai ông được trả tự do vô điều kiện.

Dưới đây là nguyên văn lá thư của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc.

BBT Web Việt Tân

Ngày 11 Tháng 2, 2019

- Quảng Cáo -

Kính gửi: Thượng Nghị Sĩ Marise Payne
Bộ Trưởng Ngoại Giao
Quốc Hội Canberra,
ACT 2600

V/v: Một công dân Úc bị bắt giam tại Việt Nam vào ngày 13/1/2019

Kính thưa Bộ Trưởng,

Tôi muốn bày tỏ mối quan tâm về sự an toàn của một công dân Úc là ông Châu Văn Khảm, cũng là một thành viên của Cộng Đồng Người Việt tại NSW.

Cộng Sản Việt Nam đã giam giữ phi pháp ông Khảm vào ngày 13/1/2019 khi Ông từ Cao Miên đến viếng Việt Nam.

Ông Khảm là một đảng viên Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị hợp pháp mà thành viên là những người không cộng sản ở khắp nơi trên thế giới.

Dự đoán rằng Cộng Sản Việt Nam sẽ nói dối và lừa bịp thế giới khi họ báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tại Geneva vào ngày 22/1/2019, ông Khảm đã đi tới Việt Nam để thu thập dữ kiện chính xác về tình trạng vi phạm nhân quyền hầu phơi bày cùng Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về một bộ máy gian trá khổng lồ mà những người cộng sản thực sự là những “chuyên gia”.

Một công dân Việt Nam khác, cũng là một nhà hoạt động dân chủ, là ông Nguyễn Văn Viễn, cũng bị bắt cùng với ông Khảm tại Sài Gòn.

Như vẫn quen làm, Cộng Sản Việt Nam sẽ vu cho họ những tội danh như “âm mưu lật đổ chính quyền”, một cáo buộc họ thường dùng để bịt miệng những ai dám chống lại kỷ luật thép, sự độc quyền chính trị và nền chuyên chính của họ. Chế độ này đã tạo ra một guồng máy tham nhũng ở mọi cấp bực chưa từng thấy trong lịch sử 4.000 năm của chúng tôi. Để nắm giữ tài nguyên quốc gia hiện đang nằm trong túi riêng của họ, chế độ tuyệt đối không khoan nhượng đối với bất kỳ sự chỉ trích nào, lớn hay nhỏ. Những quyền con người được ghi trong Hiến Pháp mà ông Hồ Chí Minh tuyên đọc vào ngày 2/9/1945 là một sự lừa bịp toàn diện, và không một điều nào được áp dụng trong thực tế. Dân Chủ và Tự Do chỉ hiện hữu trong các nhà tù khủng khiếp chứ không có ở bên ngoài.

Đã bốn tuần lễ trôi qua kể từ khi họ bị bắt giam và hoàn toàn bặt tin, trong tinh thần nhân bản, chúng tôi trân trọng yêu cầu chính phủ Úc cập nhật về tình trạng của ông Châu Văn Khảm (và ông Nguyễn Văn Viễn) và bảo đảm là họ được trả tự do vô điều kiện.

Chúng ta có quan hệ chiến lược và ngoại giao quan trọng với Việt Nam ở tầm mức quốc gia, nhưng chúng ta không chấp nhận vi phạm nhân quyền. Mọi chế độ đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng quốc gia thì trường tồn.

Trân trọng,

(Đã ký)

Bác sĩ Anh Nguyễn
Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc

*

Nguyên bản lá thư Anh ngữ:

11 February 2019

To: Senator the Hon. Marise Payne

Minister for Foreign Affairs – Parliament House Canberra ACT 2600

Re: An Australian detained in Vietnam on the 13th Jan 2019

Dear Minister,

I write to raise our concern about the safety of an Australian citizen Mr Chau Van Kham, also a member of the Vietnamese community in Australia, NSW Chapter.

The Vietnamese communist detained Mr Chau unlawfully on the 13th January 2019, when he visited Vietnam via Cambodia.

Mr Chau is a member of Viet Tan Party, a legitimate political organisation joined by non- communist-Vietnamese worldwide.

Anticipating that communist Vietnam will lie and cheat the world when they report their Vietnam human right climate in Geneva on 22 January 2019, Mr Chau entered Vietnam to collect real data on human rights abuse, in order to prove to the UN Human Rights Council of a giant lie machinery, of which the communists are true (and successful) experts.

Another Vietnamese citizen and democracy activist, Mr Nguyen Van Vien, was also detained along with Mr Chau, in Saigon.

As a norm, Communist Vietnam will frame them with fabricated charge like “overthrowing the government”, a common verdict to silence anyone who dares to stand up against their iron fist rule, political monopoly and totalitarianism. This regime has created a corruption culture at all levels never seen in our 4000 years of history. To safeguard the nation’s wealth currently in their personal pockets, Hanoi regime runs a zero tolerance policy on all criticism, big or small. Citizen rights written in the constitution that Ho Chi Minh declared on the 2/9/1945 are a complete cheat to the world, none of them applied in real life. Democracy and Liberty only exist inside awful prisons in Vietnam, not outside.

Four weeks have passed without a word since their arrest, we respectfully request that the Australian government to update Mr Chau Van Kham’s (and Mr Nguyen Van Vien’s) fate and secure their release unconditionally, in the name of humanity.

We have important strategic relationship and diplomatic ties with Vietnam as a country but we do not condone human right violators. That regime can disappear anytime but the country always stays.

Kindest regards,

Dr Anh Nguyen, MD, MBBS
President,
Vietnamese Community in Australia-WA Chapter.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here