Các vấn đề cử tri cần được giải thích

0
- Quảng Cáo -

Luân Lê|

Cách thông minh nhất để có thể thực thi luật pháp, đó chính là yêu cầu Uỷ ban thường vụ quốc hội hoặc chính Quốc hội phải thực hiện việc giải thích luật pháp tại Điều 25 Hiến pháp 2013 về các quyền dân sự và chính trị như: quyền biểu tình, quyền tự do hội họp, lập hội, tự do ngôn luận, báo chí.

Hỏi: Người dân có quyền được biểu tình không và biểu tình có vi phạm pháp luật không và vi phạm thì dựa trên căn cứ luật nào? Ngăn cản quyền biểu tình có là tội phạm hình sự không?

Có được lập hội, lập đảng không, và không được lập theo căn cứ nào?

- Quảng Cáo -

Tự do ngôn luận và báo chí, vậy tư nhân có quyền thành lập báo chí và việc tự do ngôn luận có loại trừ việc bày tỏ chính kiến chính trị khi nó trái khác, đi ngược hoặc chống lại luật pháp và tư tưởng của nhà nước không – nhân dân có quyền kiến nghị lập pháp, được đề xuất, được trưng cầu, tham gia góp ý thay đổi, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ luật pháp, một quyền chống lại luật pháp (bao gồm cả Hiến pháp) của nhà nước – vậy việc truy tố hành vi tuyên truyền chống lại nhà nước là có đang tước đoạt quyền tự do tư tưởng, tự chủ quyền lực và quyền thực thi các quyền chính trị của công dân không?

Hỏi: Việc Đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, trong đó có việc 96% đại biểu quốc hội là đảng viên dựa trên quy định nào và căn cứ nào của Hiến pháp hoặc luật pháp?

Tỷ lệ đại biểu không đảng viên đảng cộng sản tối đa là bao nhiêu và làm thế nào người dân tham gia trực tiếp được vào việc giám sát tỏng mỗi kỳ bầu cử – vì đảng cộng sản nắm quyền tổ chức và thiết kế việc bầu cử từ đầu cho đến cuối?

Đảng cộng sản được lãnh đạo nhà nước và xã hội dựa trên căn cứ nào và có cần phải trưng cầu ý dân và vấn đề này không, vì Đảng cộng sản chịu trách nhiệm trước nhân dân và nhân dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? Và Đảng cộng sản chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng cách thức nào?

Người dân có thể bầu, cử, bổ nhiệm Đảng cộng sản được không trong khi tổ chức chính trị này đang lãnh đạo cả nhà nước và xã hội?

Nhân dân trao quyền lực cho Quốc hội và Quốc hội là cơ quan đại diện quyền lực cao nhất của dân, trong khi Quốc hội lại đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản: vậy Quốc hội có là cơ quan quyền lực cao nhất của người dân không hay là Đảng cộng sản?

Các cương lĩnh, quan điểm, chính sách và tư tưởng của Đảng có phải là luật pháp hoặc nằm tỏng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không và nó có được trích dẫn trong việc lập pháp trong các văn bản luận và trong các bản án khi toà án xét xử không, và nếu có thì dựa trên căn cứ nào?

Tất cả những vấn đề này được đặt vào trong một văn bản yêu cầu Quốc hội, cơ quan quyền lực, về mặt hình thức, là đại diện cao nhất cho nhân dân phải giải thích luật để người dân có quyền thực thi. Đó là quyền và nghĩa vụ của Quốc hội trước cử tri và dựa trên nguyên tắc người dân là chủ của quyền lực nhà nước. Và cơ quan quyền lực đại diện cho quyền lực của dân phải trả lời bằng văn bản về những vấn đề này một cách rõ ràng và thuyết phục./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here