Cái tầm của quan chức lãnh đạo VN như thế nào

- Quảng Cáo -

Song Chi

Xin trích một vài câu được báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu bế mạc tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc:

“Về văn hóa, Phó thủ tướng nhắc tới bài hát Ghen Covy như một niềm tự hào lớn của Việt Nam khi năm qua “cả thế giới nhảy theo Ghen Covy của Việt Nam”. Niềm tự hào lớn của VN là như thế này?

“Khẳng định các nghị quyết của Đảng về văn hóa đã rất đầy đủ, “không thiếu bất cứ điều gì” để ưu tiên phát triển văn hóa, chiến lược phát triển văn hóa cũng đã có, vì vậy Phó thủ tướng cho rằng chỉ cần làm đủ những điều như Bác Hồ dạy thôi cũng đủ để chấn hưng, phát triển văn hóa”.

- Quảng Cáo -

Các nghị quyết của Đảng về văn hóa đã rất đầy đủ, “không thiếu bất cứ điều gì” để ưu tiên phát triển văn hóa? Chỉ cần làm đủ những điều như Bác Hồ dạy thôi cũng đủ để chấn hưng, phát triển văn hóa? Ông Hồ đúng là thánh, không chỉ nói thông thạo 29 thứ tiếng, mà còn là nhà tư tưởng lớn, chết đi nhưng đời đời sau vẫn phải học tập và làm theo lời Bác, học theo tư tưởng của Bác, thậm chí chuyện kinh tế thị trường ông cũng từng nói, rồi bây giờ muốn chấn hưng, phát triển văn hóa cũng chỉ cần làm đủ những điều ông dạy, mà đó là những điều gì vậy?

“Ngành văn hóa phải làm sao thực hiện chiến lược này, góp phần khơi dậy khát vọng trong toàn dân tộc về dựng xây đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, phải chống “giặc tụt hậu” bằng tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa.” Lại cái tư duy thời chiến, hết “chống dịch như chống giặc”, lại “chống “giặc tụt hậu” bằng tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa”…

Còn nữa, nhưng thôi trích bao nhiêu đó cũng đủ. Trông mặt mũi anh Đam cũng sáng sủa đâu đến nỗi nào, mà khi anh mở mồm lại chán đến thế. Một mặt thì các ông nói cứ như thánh, toàn về đạo đức, văn hóa, mặt khác thì lại như vẹt, cứ lặp đi lặp lại những câu kiểu như đảng ta là nhất, “Bác Hồ” là nhất, mọi việc cần phải quyết đoán hơn nữa, theo tinh thần chống mọi thứ như chống giặc v.v và v.v…

Thử nhìn lại bao nhiêu năm nay mấy ông nói về chuyện chống tham nhũng, chấn hưng văn hóa, cải cách giáo dục…nhưng kết quả thì sao? Tham nhũng càng phát triển với mức độ kinh khủng hơn nhiều, giáo dục càng “cải” càng lùi, càng lạc hậu, văn hóa thì xuống cấp…Bởi vì, mọi chuyện thật ra đơn giản, sáng rõ hơn nhiều. Chỉ cần dẹp bỏ cái vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản, dẹp bỏ cái chế độ độc tài độc đảng toàn trị tiến tới đa nguyên đa đảng, tự do, dân chủ, pháp trị là sẽ giải quyết được mọi thứ tụt hậu từ kinh tế tới văn hóa, từ đạo đức xã hội cho tới năng lực và phẩm chất của quan chức, sức sáng tạo và phẩm giá của con người. Như vậy đó, thưa ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và thưa tất cả các ông quan chức cộng sản VN./.

- Quảng Cáo -