Bất động sản hình thành trong kiếp sau!

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Báo chí có một thời đồn thổi viễn cảnh xán lạn khi khách hàng đầu tư vào bất động sản hình thành trong tương lai.

Sau khi “room” tín dụng bị giới hạn, báo chí suy tôn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như một kênh vay vốn trung, dài hạn cho ngành BĐS mãi mãi phát triển.

Bây giờ, đáo hạn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp, báo chí cảnh báo các “oan gia trái chủ” hãy cẩn thận khi DN chuyển đổi trái phiếu thành BĐS. Nghĩa là, trước đây DN từng phát hành TP để đầu tư BĐS hình thành trong tương lai. Đến khi đáo nợ, BĐS vẫn chưa hình thành để DN thu hồi vốn đầu tư, trả nợ trái chủ, nên phải chuyển nợ TP thành BĐS, tức tài sản hình thành trong kiếp sau.

- Quảng Cáo -

BĐS luôn trường tồn trong sự nghiệp móc túi dân. BĐS muôn năm trong kiếp luân hồi nợ đảo!

- Quảng Cáo -