Đầu xuân nói chuyện tâm linh

- Quảng Cáo -

Ưng Hoàng

Một lần được đàm đạo

Với sư cụ trong chùa

Về chuyện đời, chuyện đạo

- Quảng Cáo -

Chuyện dâng sao trong chùa.

Thưa cụ, xin được hỏi

Chuyện sao xấu ở ta

Cúng có giải được hạn

Xin thật lòng nói ra?

Thưa bác, thế này nhé

Sao xấu, hạn của người

Nhưng hạn nặng hay nhẹ

Chính là do con người.

Nếu ta sống nhân đức

Lương thiện và thương người

Thì chính tâm ta đó

Đã động lên tới trời.

Sống lưu manh, độc ác

Gian tham và lọc lừa

Thì cúng thế cúng nữa

Lưới trời kia chẳng chừa.

Vậy thưa cụ, năm hạn

Sao phải cúng dâng sao

Cúng có giải được hạn

Có thấu lòng trời cao?

Thực ra việc cúng tế

Chỉ để tự an lòng

Sống vô thiên, vô pháp

Thì tránh sao khỏi vòng.

Hạn nặng, hay hạn nhẹ

Đều là việc thiên cơ

Những kẻ sống độc ác

Hạn có qua bao giờ.

Nếu cúng, giải được hạn

Khác chi chống mệnh trời

Trừ Tề Thiên Đại Thánh

Ai đủ gan chống trời.

Thưa cụ, nếu như vậy

Sao còn cúng dâng sao

Bởi làm sao chống lại

Với mệnh trời trên cao?

Việc nhà chùa làm lễ

Đều do dân yêu cầu

Nên nhà chùa mới cúng

Để họ yên trong đầu.

Chắc là bác cũng biết

Nhiều quan lớn ở ta

Cúng vào chùa tiền tỷ

Nhưng hạn nào có qua.

Cách giải hạn tốt nhất

Là niệm Phật thường xuyên

Cha, mẹ không độc đoán

Con, cháu, luôn thảo hiền.

Làm quan, không độc ác

Không hà hiếp nhân dân

Làm dân luôn cố gắng

Giữ cho mình chữ Nhân.

Nếu sống được như thế

Thì đời chẳng lo chi

Sao xấu thế, xấu nữa

Ta cũng không sợ gì.

 

- Quảng Cáo -