Thế là anh lại đi tù!

- Quảng Cáo -

Fb Nguyen Khoa Phuoc

TIẾU LÂM LIÊN XÔ

Cái ngày Lenin chết, một người thấy dân chúng khóc lóc quá trời buột miệng nói:

– Giá ông ấy đừng chết mà tư tưởng của ông ấy chết thì dân đỡ khổ!

- Quảng Cáo -

Thế là anh ta bị bắt đi tù.

Mấy năm sau được thả, vừa về tới Moskva thì Stalin chết. Thấy đám ma quá to, anh này lại buột miệng:

– Tốn từng này tiền thì làm đám ma được cho cả thành phố!

Nói xong anh này lại bị tù.

Mấy năm sau được thả. Lần này anh quyết tâm giữ mồm giữ miệng.

Khruschev lên thay Stalin, anh mua ngay ảnh về treo.

Breghnev lên thay Khruschev, anh lại đi mua ảnh Breghnev về treo, cạnh ảnh Khruschev.

Công an khu vực tới nhìn vào ảnh Khruschev, bảo:

– Gỡ ngay ảnh con lợn này xuống.

Anh này ú ở hỏi:

– Con lợn này hay con lợn này?

Thế là anh lại bị đi tù.

- Quảng Cáo -