Thói đời xưa nay là vậy đó

- Quảng Cáo -
Mai Quốc Ấn
Nhớ xưa Hoà Thân khi được Càn Long hỏi: “Ngươi là trung thần hay gian thần?”, thì ông ta đã đáp: “Thưa bệ hạ, bề tôi được bệ hạ sủng ái nên chỉ xin nhận là lộng thần thôi ạ.”
Lộng thần cỡ hắn năm xưa vơ vét của cải nhà Thanh đến mức tài sản của hắn nhiều gấp 15 lần ngân khố quốc gia.
Nhưng chơi với vua như chơi với hổ!
Càn Long mất, Hoà Thân lập tức bị Gia Khánh tịch thu tài sản và “ban” cho tự vẫn.
Đơn giản là Càn Long nói với Gia Khánh: “Đừng lo quốc khố còn ít, chẳng qua ta gửi tạm ở nhà Hoà Thân.”
Chuyện xưa ngẫm lại, thấy những lộng thần hôm nay vênh váo có lúc ngạo mạn xưng hùng xưng bá trong giàu sang quyền quý, nhưng mấy ai nhận ra mình chỉ là phận “giữ hộ” quốc khố. Khi cần, thì sẽ bị làm “củi” cả!
Bám càng với thế lực chính trị khác chi cáo mượn ai hùm? Lúc đói, hùm ăn luôn cáo thôi.
Thói đời xưa nay là vậy đó.
Mai Q Ấn
- Quảng Cáo -