Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Imposible)

- Quảng Cáo -

Nhiệm vụ này khó quá. khó đến không tưởng.

Hai năm, ông Trạc đêm đêm ngồi bóp trán. Ngày ngày, ông cũng bóp trán, nhưng trong nhiều tư thế, cả lúc đi, lúc ngồi, lúc đứng, lúc nằm./.

- Quảng Cáo -