Hãy cải cách thể chế bằng việc mở đường cho một cuộc bầu cử tự do

- Quảng Cáo -

Nguyen Huy Vu

Tôi xin góp ý thủ tướng là ngài, cùng với các lãnh đạo trong đảng, nên tổ chức một cuộc bầu cử tự do để chọn ra những người lãnh đạo mới, có khả năng, đại diện cho đất nước nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt và định hình những chính sách cụ thể nhằm đưa đất nước nhanh chóng trở thành một nước giàu mạnh.

Nếu các vị sợ rằng trong một cuộc bầu cử tự do các ứng viên của đảng Cộng sản sẽ thất bại trước các ứng viên của các tổ chức khác thì tôi xin đề nghị rằng các vị có thể thực hiện một lộ trình tự do hoá bầu cử như cách mà Miến Điện đã thực hiện, đó là cho phép một số ghế trong quốc hội được tranh cử tự do trước khi tiến tới một cuộc bầu cử tự do hoàn toàn.

Chỉ có bầu cử tự do để chọn ra những người lãnh đạo mới, có khả năng, có tính chính danh để nắm giữ quyền lực thì họ mới có khả năng đưa ra các chính sách và tiến hành thực hiện nó một cách hiệu quả đặng đưa đất nước tiến tới một tầm phát triển mới.

- Quảng Cáo -

Hãy can đảm làm điều đó vì lợi ích của dân tộc.

Tôi cũng mong hồn thiêng sông núi cho các vị nhân sỹ trong và ngoài nước thêm chút can đảm để quý vị cùng góp một tiếng nói kêu gọi các giới chức trong đảng hãy mở đường cho một cuộc bầu cử tự do như là bước đầu tiên để thi hành cải cách thể chế. Cải cách thể chế nó phải bắt đầu từ cải cách chính trị, rồi sau đó mới tới kinh tế, giáo dục, văn hoá, và các lãnh vực khác.

Hãy cùng góp tiếng nói để dân tộc cùng thức tỉnh.

- Quảng Cáo -