Nhận thức và tồn tại

- Quảng Cáo -

Helena Zen

Lúc trước, trong thời gian tôi còn bị điều tra, an ninh điều tra đặt cho tôi câu hỏi, nếu như sắp tới Việt Nam duy trì đa đảng, tôi có chấp nhận ĐCS tham gia tranh cử với các đảng khác hay không?

Tôi đáp rằng, cá nhân tôi không chấp nhận chủ thuyết CS, nhưng tôi không có quyền cấm cản các anh tham gia tranh cử, và cho dù ĐCS có được cơ hội tham gia tranh cử thì với tình hình hiện tại, ĐCS cũng không thể kiếm được phiếu bầu từ nhân dân. Bởi vậy, muốn tồn tại, đảng viên ĐCS chỉ có con đường là từ bỏ chủ thuyết CNXH và tư duy CS đi, trong sự vận hành của tự nhiên, cái gì không phù hợp thì dứt khoát phải từ bỏ, chấp nhận một sự thay đổi phù hợp với sự phát triển văn minh của loài người.

Tôi đã trả lời như vậy!

- Quảng Cáo -

Huỳnh Thị Tố Nga

- Quảng Cáo -