Ông Nhưỡng bị bắt do khinh thường công an hay coi thường pháp luật?

- Quảng Cáo -

Trân Văn

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tui, không phi là nhân vt xa l vi dân chúng Vit Nam.

Tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì là đồng phạm trong vụ án “cưỡng đot tài sn” xảy ra ở Thái Bình đang làm dư luận rúng động. Theo tờ Công an nhân dân (CAND) thì việc bắt ông Nhưỡng là “kết qu điu tra m rng” vụ án có liên quan đến Phạm Minh Cường, 37 tuổi, có biệt danh là “Cường Quắt” – một người từng có ba tiền án.

Dựa trên “tài liệu điu tra”, tờ CAND tóm tắt: Sau khi biết mt s doanh nghip được UBND tnh Thái Bình cp giy phép khai thác cát ti m cát  xã Thy Trường, huyn Thái Thy, “Cường Qut” và đng bn đã t ý xác lp quyn s dng trái phép các bãi triu đ gây sc ép, buc các doanh nghip phi tr tin cho nhóm ca “Cường Qut” theo khi lượng cát khai thác được hoc bán li mt phn cho “Cường Qut” vi giá r hơn giá th trường. T năm 2020 đến năm 2022, “Cường Qut” và đng bn đã chiếm đot ca các doanh nghip hàng t đng. V án này được xác đnh là “đc bit nghiêm trng” vì chiếm đot s tin ln, gây bc xúc trong nhân dân, xâm phm đến quyn, li ích hp pháp ca doanh nghip và nh hưởng nghiêm trng đến môi trường đu tư ca tnh. Năm ngoái, trước khi b khi t vì “cưỡng đot tài sn” như va k, “Cường Qut” đã b tm giam vì “cố ý gây thương tích” và “gây rối trt t công cng”.

- Quảng Cáo -

Cứ như tường thuật của tờ CAND thì: Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tc m rng điu tra v án, đc bit tp trung làm rõ vic tiếp tay, giúp sc cho các b can thc hin hành vi phm ti đ x lý trit đ theo quy đnh ca pháp lu(1) song có một điểm bất thường là dù thông tin khá cặn kẽ về “Cường Quắt” và các vụ án liên quan đến hoạt động phạm tội của nhân vật này nhưng tờ CAND không hề cho biết “kết qu điu tra m rng” đã xác định ông Nhưỡng từng làm những gì để trở thành “đồng phm”?

***

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, không phải là nhân vật xa lạ với dân chúng Việt Nam. Ngoài chuyện chỉ xác định ông Nhưỡng là “đồng phạm” trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản”, tờ CAND đã tóm tắt lai lịch của ông Nhưỡng: Một Tiến sĩ Lut, tng là Phó Ch nhim Khoa Pháp lut kinh tế Đi hc Lut Hà Ni, có 22 năm là Ging viên ca Đi hc Lut Hà Ni. Sau đó chuyn qua làm Chánh văn phòng Tng cc Thi hành án dân s ca B Tư pháp, c vn cho Ban Ch đo Ci cách Tư pháp Trung ương.

Ông Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 (2016 – 2021). Năm 2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng “nổi tiếng vì thường đưa ra nhng cht vn thng thn, không ngi va chm vi lãnh đo các b, các ngành, các đa phương v nhng vn đ nóng ca đt nước, được c tri ng h (2) nhưng không được giới thiệu tái cử ĐBQH khóa này (2021 – 2026) vì… quá tuổi.

Liệu một người với các đặc điểm như ông Nhưỡng có thể “tiếp tay, giúp sc” cho một nhân vật kiểu như “Cường Qut”? Còn một điểm nữa cần ngẫm nghĩ là ông Nhưỡng bị bắt vì “coi thường pháp lut” hay “khinh thường công an”. Sở dĩ phải thắc mắc như thế vì ông Nhưỡng là một trong số rất ít người công khai chỉ trích công an. Có một điểm cần lưu ý là gần như không bao giờ các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam chỉ trích trực diện một ĐBQH bởi về lý thuyết ĐBQH là người “đại din cho ý chí và nguyn vng ca nhân dân”. Tuy nhiên hồi tháng 11/2018, tờ CAND đã phá lệ, công kích ông Nhưỡng với lời lẽ vốn chỉ dành cho “các phần t thù đch, phn đng”. Xin mời tham khảo bài “Tiếng nói đi biu – s cn trng cn thiết” để tự nhận định:

Bên cnh đi đa s các đi biu tâm huyết, trách nhim và đưa ra ni dung cht vn mang tính thuyết phc vi tinh thn, thái đ xây dng thì vn có nhng đi biu đưa ra nhng ni dung không đúng s tht, đôi khi mang tính kích đng…

Hot đng cht vn và tr li cht vn ti Quc hi luôn thu hút được s quan tâm ca đông đo đng bào, c tri c nước. Có th thy, qua các kỳ hp, cht lượng hot đng cht vn và tr li cht vn ngày càng được nâng cao; bám sát các các vn đ thc tin trong tt c các lĩnh vc kinh tế, văn hóa, xã hi, an ninh, quc phòng…; phn ánh được tâm tư, nguyn vng ca c tri; cung cp nhiu thông tin b ích, gii trình và ch ra nguyên nhân ca nhng hn chế, yếu kém, đng thi đưa ra các bin pháp, gii pháp gii quyết, khc phc…, t đó góp phn tích cc trong phát trin đt nước, được c tri và dư lun đng tình, tin tưởng.

Tuy vy, bên cnh đi đa s các đi biu tâm huyết, trách nhim và đưa ra ni dung cht vn mang tính thuyết phc vi tinh thn, thái đ xây dng thì vn có nhng đi biu đưa ra nhng ni dung không đúng s tht, đôi khi mang tính kích đng.

Đin hình là đi biu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn đi biu Quc hi tnh Bến Tre. Trong nhiu phát biu, đi biu này thường đi “quá đà”, gây “sc” không ch ni dung cht vn mà c thái đ cht vn, thm chí nhiu phát ngôn mang tính ch trích thiếu căn c.

Ti kỳ hp Quc hi trước, khi đ cp đến vic gii quyết vn đ phc tp Đng Tâm, đi biu Lưu Bình Nhưỡng đã phát biu: “Mt đi đi Công an tn công vào dân Đng Tâm”, làm nhiu đi biu và c tri ng ngàng, không hiu đi biu này nhn thc và đng trên quan đim nào mà tuyên b như vy!?.

Ngay sau đó, mt đi biu Quc hi đã yêu cu đi biu Lưu Bình Nhưỡng phi rút li câu nói đó, vì phát biu ca đi biu Nhưỡng là không chính xác, phn ánh sai lch bn cht s vic; nh hưởng tiêu cc đến uy tín ca lc lượng CAND và các cơ quan bo v pháp lut.

Khi nói v x lý đi vi ti phm xâm hi tình dc tr em, đi biu Lưu Bình Nhưỡng đã đ xut hình thc x lý loi ti phm này bng hình thc “thiến”. Mt tiến sĩ lut, mt đi biu đang hot đng cơ quan lp pháp li phát biu trái vi qui đnh ca Hiến pháp.

Quyn con người là thiêng liêng, đã được qui đnh trong Hiến pháp ca nước Cng hòa XHCN Vit Nam. Ti phm phi được x lý theo các qui đnh ca pháp lut hin hành, không ai có quyn đng trên Hiến pháp và pháp lut đ x lý ti phm theo kiu mi r.

Dù là “thiến hóa hc”- theo cách nói ca đi biu Lưu Bình Nhưỡng cũng không th chp nhn được vì bn cht ca nó là vi phm quyn con người, đi ngược li vi các giá tr văn minh pháp lý mà nhà nước ta đang xây dng… Điu này cho phép người ta nghi ng v trình đ khoa hc pháp lý ca đi biu này.

Trong mt din đàn ca Quc hi, đi biu Lưu Bình Nhưỡng đã cho rng ti phm tham nhũng “đang nhy múa trên lưỡi gươm pháp lut”. Chúng ta đu biết, tham nhũng là căn bnh ca quyn lc; là loi ti phm nguy him, làm mt rung b máy nhà nước và các t chc chính tr – xã hi; làm gim sút lòng tin ca nhân dân vi chế đ. Đây là cuc đu tranh vô cùng khó khăn, phc tp, đòi hi phi có quyết tâm chính tr ln, kiên quyết, kiên trì, đng b và có s tham gia ca c h thng chính tr và toàn dân.

Nhng kết qu đu tranh vi loi ti phm này trong thi gian qua là không th ph nhn, bước đu đã ly li nim tin ca nhân dân. H thng tư pháp nước ta mi năm phát hin, x lý hàng chc ngàn v án, trong đó có nhiu án kinh tế, tham nhũng. Điu này cho thy các cơ quan bo v pháp lut không phi bt lc, vô tác dng đ cho ti phm “nhy múa”…

Ngôn ng, văn phong ca đi biu trình bày trên din đàn Quc hi – cơ quan lp pháp, cn phi có s chun mc và nghiêm cn, không phi ch đ “chơi ch”. S qui chp này, e rng đi biu Lưu Bình Nhưỡng đã đi quá đà.

Trong phiên cht vn và tr li cht vn mi đây, dư lun “dy sóng” v cht vn ca đi biu Lưu Bình Nhưỡng khi nói các cơ quan điu tra ca lc lượng Công an đã sai phm “khng khiếp”. Chúng tôi không bàn v nhng con s đó đúng hay sai, tiếp cn theo cách thc nào, bi s tht đã quá rõ ràng – nht là ý kiến ca Ch nhim y ban tư pháp ca Quc hi – cơ quan có thm quyn cao nht thm đnh các báo cáo ca Chính ph và các cơ quan tư pháp, đã gián tiếp bác b nhng thông tin và ni dung ca đi biu Lưu Bình Nhưỡng.

Vn đ đây là, vi nhng con s và cách lp lun ca đi biu này thì ngành Công an đã vi phm pháp lut “rt nghiêm trng” (li đi biu Lưu Bình Nhưỡng). Đây là li ch trích nng n, trc din vi lãnh đo, ch huy và cán b, chiến s lc lượng CAND. Hàng chc ngàn v án kinh tế, tham nhũng, hình s, ma túy, môi trường… được điu tra, khám phá, x lý trong năm qua là kết qu ca s mưu trí, lòng dũng cm, vượt qua bao gian nan, khó khăn, th thách, hi sinh công sc và c máu xương ca biết bao cán b, chiến sĩ vì s bình yên ca đt nước và hnh phúc nhân dân không ai có th ph nhn. Điu này chng l mt đi biu Quc hi không hiu?

Vi phát biu công khai ca đi biu Lưu Bình Nhưỡng trên din đàn Quc hi được phát trc tiếp trên phương tin truyn thông đi chúng đã làm dư lun có s hiu sai lch; khơi mào cho nhiu người thiếu thông tin đy đ, nhng người bt mãn, cơ hi chính tr, nhng phn t thù đch trong và ngoài nước li dng bình lun, xuyên tc, bóp méo s vic đ đ phá lc lượng Công an, chng phá nhà nước và xã hi.

Và, tht đáng bun, thay vì bình tĩnh nhìn nhn s vic đ điu chnh hành vi, mi đây đi biu Lưu Bình Nhưỡng li viết lá thư ng rt dài đăng đàn trên mng xã hi đ tiếp tc tô v bn thân, đ bo v cho nhng phát biu thiếu thn trng ca mình, dy d thiên h và đem “nhân dân” ra đ “m”.

Ti đây, đi biu này tiếp tc đưa câu chuyn mt s sĩ quan cao cp trong ngành Công an vi phm pháp lut, phm ti b x lý ra như mt cái c lý gii v s mt lòng tin ca nhân dân vi lc lượng CAND. Vi nhng ai có tư duy lành mnh và vi cương v cũng như danh xưng ca mình, l ra đi biu Lưu Bình Nhưỡng cn hiu đơn gin rng: cái xu, cái ác có th xut hin bt c đâu và bt c nơi nào.

Trong bt kỳ mt t chc, lc lượng nào, trong đó có lc lượng Công an cũng khó tránh khi có nhng người vi phm pháp lut, hư hng, vi phm k lut cn phi đu tranh, x lý nghiêm minh, nhưng không phi vì thế mà phê phán mt chiu như mt s chi phi, s sai khiến ca cm xúc, đ k. Vic có nhiu cán b, k c cán b cao cp t Trung ương, đi biu Quc hi, trong các cơ quan bo v pháp lut đã b bt gi, truy t, đưa ra xét x trước pháp lut đã th hin vic đu tranh chng tham nhũng và ti phm là nghiêm minh, “không có vùng cm”.

Đó cũng là th hin rõ ràng nht tinh thn tn công ti phm đến cùng; kiên quyết làm trong sch b máy; là s dũng cm và trong sáng. Chính điu đó mi càng làm nhân dân tin tưởng, không phi như li đi biu Lưu Bình Nhưỡng kích đng.

Điu đúng đn là không nên s dng quyn đi biu và din đàn Quc hi hoc mng xã hi đm “ngôi sao ngh trường”; đi biu cn nm chc các vn đ dư lun quan tâm đ cht vn, tham mưu, tư vn nhng gii pháp mang li hiu qu mà không nên “ăn theo dư lun” đ ni tiếng.

Người viết cho rng, vi thái đ cu th, khiêm tn, đi biu Lưu Bình Nhưỡng nên có li xin li, hoc hình thc nhn li vi lãnh đo và cán b chiến sĩ lc lượng CAND nói riêng, vi đng bào, c tri c nước nói chung; đng thi mong mun lãnh đo Quc hi và các cơ quan có trách nhim ca Quc hi tiếp tc nghiên cu ci tiến đ các phiên cht vn và tr li cht vn ngày càng đt hiu qu cao, hn chế nhng ý kiến gây bt n xã hi, qua đó đáp ng được yêu cu và kỳ vng ca đng bào, c tri c nước (3).

***

Cần nói thêm là dù bị ngành công an chỉ trích kịch liệt, thậm chí dọa dẫm vì có dấu hiệu tiết lộ bí mật, không những không xin lỗi, qua báo giới, ông Nhưỡng còn nhấn mạnh: Cách nhìn nhận vn đ ca tôi và ngành công an là khác nhau nên không th ly lý gii ca B Công an mà nói rng tôi đã nghĩ sai, ri có phát biu sai v vn đ này được.

Khi được hỏi về phản ứng của viên đại tá vừa là Giám đốc Công an Nghệ An, vừa là ĐBQH tại điễn đàn quốc hội đối với nhận định của ông, ông Nhưỡng nói thêm: Hôm đó tôi là người đưa ra cht vn vi các b trưởng, trưởng ngành nhưng không nhn được thông tin phn hi. Đây là điu rt đáng tiếc. Vic cht vn là quyn ca đi biu, các ch th phi có trách nhim tr li, thm chí là yêu cu chúng tôi cung cp thông tin đ làm cho rõ. Đây không phi là tranh lun ca đi biu này vi đi biu khác, đây không phi là mt phiên tho lun. Đc bit là đi biu này không được cht vn đi biu khác, nếu cht vn thì chúng ta chưa hiu v vn đ cht vn, các quy trình cht vn. Tranh lun thì các đi biu có quyn tranh lun vi nhau. Còn vic cht vn mà đi biu li đi tr li thay th trưởng ca mình, chiếm quyn ca trưởng ngành thì sao? Đc bit, tôi đã cnh báo, nếu là tài liu mt thì không được phép công b và khi nêu ni dung đó thì tôi cũng không công b (4).

Chú thích

(1) https://cand.com.vn/Ban-tin-113/doi-tuong-lien-quan-trong-vu-ong-luu-binh-nhuong-tung-pham-toi-nhu-the-nao–i713847/

(2) https://vietnamfinance.vn/cuu-dbqh-luu-binh-nhuong-trai-long-ve-5-nam-tham-gia-chinh-truong-20180504224256067.htm

(3) https://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Tieng-noi-dai-bieu-su-can-trong-can-thiet-i498110/

(4) https://tuoitre.vn/dai-bieu-luu-binh-nhuong-so-lieu-ve-cong-an-khong-phai-toi-bia-ra-2018110610572095.htm

 

- Quảng Cáo -