Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và… sẽ tuyên bố Việt Nam ‘hết dịch’

- Quảng Cáo -

Võ Hàn Lam – (VNTB) – Đời sống chính trị ở Việt Nam trong 24 giờ qua có ít nhất hai tin đáng chú ý: Bắt đầu chuẩn bị đại hội đảng các cấp để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; và theo thông báo của Thứ trưởng Bộ Y tế – Đỗ Xuân Tuyên thì “Trong thời gian tới, nếu không có bệnh nhân mới và việc kiểm soát thực hiện tốt, Việt Nam sẽ công bố hết dịch” (*)

Chuyện ‘đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng’ là thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, được ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành từ giữa năm ngoái, ngày 30/5/2019. Theo chỉ thị này thì, “Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Chỉ thị 35-CT/TW đưa ra các yêu cầu mang tính bắt buộc: “(1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng;

(2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Quảng Cáo -

(3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng;

(4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài;

(5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự;

(6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh”.

Chỉ thị nói trên của Bộ Chính trị ban hành đã không thể lường được việc xảy ra dịch virus Covid-19 đến từ Trung Quốc. Điều đó cho thấy với cả 6 yêu cầu bắt buộc mang tính nguyên tắc kể trên, giờ đây nếu đảng viên và người dân căn cứ vào đó để soi xét những quyết đoán của các quan chức trong chính phủ và cơ quan đảng về việc phòng, chống dịch virus Covid-19, xem ra dễ đưa đến sơ suất là sảy chân ngay trên đấu trường chính trị.

Vấn đề tiếp theo, với EVFTA ký kết và Việt Nam cam kết về nhân quyền, cho thấy người dân có thêm cơ sở pháp lý củng cố cho quyền được biết về những chính sách, quyết sách không những của chính phủ, mà còn của đảng cộng sản ra sao trong việc phòng, chống dịch virus Covid-19 đến từ nguồn lây lan Trung Quốc?

Đơn cử, ngày 29/1, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Công văn 79-CV/TW nhấn mạnh, “Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”.

Hiện tại thì chỉ xét riêng nhiệm vụ “trang bị phòng hộ cho nhân dân” tối thiểu là khẩu trang y tế, cho thấy tất cả “Người đứng đầu cấp ủy” ở các tỉnh, thành và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương đều đang vi phạm.

  • Chú thích:

(*) https://nld.com.vn/thoi-su/khong-co-ca-benh-moi-viet-nam-se-cong-bo-het-dich-20200212220655345.htm

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here