Quyền và Quyền Lực

Sức mạnh của số đông!
- Quảng Cáo -

TS Nguyễn Hưng Quốc

Dưới chế độ độc tài, giới lãnh đạo chỉ biết QUYỀN LỰC (power) của mình mà không đếm xỉa gì đến những cái QUYỀN (rights) của những người bị trị.

Những người bị trị, ngược lại, chỉ biết những cái QUYỀN của giới lãnh đạo mà lại không biết được QUYỀN LỰC của chính mình: QUYỀN LỰC của đám đông. Của đại đa số. Của những kẻ, nói như người xưa, giống như nước, có thể làm lật thuyền. Hay, nói theo chữ của Vaclav Havel, “quyền lực của những kẻ vốn không có quyền lực” (the power of the powerless). 

Nguồn: FB Nguyễn Hưng Quốc

- Quảng Cáo -