Phản động

- Quảng Cáo -
Trong các cuốn từ điển tiếng Việt ở Hà Nội, chữ “phản động” được giải thích là “chống lại cách mạng và chống lại sự tiến bộ”.
Hiểu theo nghĩa đó, ở Việt Nam hiện nay, không ai phản động bằng đảng Cộng sản: Họ vừa chống lại sự tiến bộ vừa chống lại cuộc cách mạng đúng nghĩa nhất của cách mạng: dân chủ hóa.
- Quảng Cáo -