“Xuyên tạc”!

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

“Thế lực thù địch lại xuyên tạc”. Nó bảo, Putin đi thăm Mariupol và Sevatopol là Putin giả.

Cứ nhìn cái CẰM thì rõ.

Đểu thế!

- Quảng Cáo -