Làm quan khó đấy!

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Sau mấy bài của tôi về Tuấn Tim, đúng hơn là về các loại quan tham nói chung, một quan nói với tôi: “Anh không làm quan nên không biết đâu. Làm quan khó đấy!”. Chợt nhớ bài thơ của Phan Thị Thanh Nhàn dành cho trẻ con, tức cảnh sinh tình, làm thơ cho quan đây!

Làm quan khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

- Quảng Cáo -

Mỗi kỳ bổ nhiệm

Là phải chạy đua.

Quan trên chào giá

Chẳng cho không đâu

Mỗi ghế tiền tỉ

Cứ như đấu thầu.

Quan dưới hóng hớt

Thân thế chưa xong

Lại phải nịnh hót

Dài cổ chờ trông.

Tiền đâu mà chạy

Phải nhờ đại gia

Chi tiền đút lót

Mặc ai gièm pha.

Làm quan khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Món nợ chạy ghế

Phải tính hơn thua.

Miếng bánh dự án

Phải chỉ định thầu

Đội lên giá khủng

Để trả nợ mau.

Trả gốc lẫn lãi

Cho thằng đại gia

Và phong bì nữa

Phòng bị thanh tra.

Lắm khi trục trặc

Ghế ngồi không lâu

Tiền không đủ trả

Quan phải nhảy lầu.

Làm quan thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu mùi thúi

Thì chạy quan thui!

CML

 

- Quảng Cáo -