Câu đối tết Quý Mão (bài 1)

- Quảng Cáo -

Hà Sĩ Phu

1/ LÒNG CHÂN-THIỆN ĐÓN XUÂN:

– Thuở THIỆN – ÁC đan cài, TẾT đến mong chờ “vua THIỆN Ý”!

– Thời GIẢ – CHÂN lẫn lộn, XUÂN về ngóng đợi “chúa CHÂN TÂM”!

- Quảng Cáo -

2/ HỔ ĐI MÈO TỚI:

– MÈO như sức mạnh Dân mong, MÈO tới, diệt trừ ngay lũ CHUỘT!

– HỔ tựa độc quyền Đảng trị, HỔ đi, vui sống cả đàn TRÂU!

3/ GỬI NGƯỜI ĐÁNH CHUỘT SỢ VỠ BÌNH (năm MÈO nói chuyện CHUỘT)

– Chiếc BÌNH này hỏi gốc nơi đâu, tự nó đã nảy sinh bầy CHUỘT thối!

– Lũ CHUỘT ấy bắt nguồn ở đó, sao ông còn ôm ấp chiếc BÌNH hôi?

4/ TẤN TRÒ ĐỜI:

– Quan chưa lộ trị quan bị lộ,chốn Quan trường đã thấy lắm trò…vui!

– Đứa thấp mưu thua đứa cao mưu,tình Đồng chí lại nghe nhiều chuyện…thú!

5/ XUÂN VÀ PHÚC:

– XUÂN đến XUÂN đi, mấy độ thăng-trầm, lo vận nước!

– PHÚC còn PHÚC hết, đôi đường họa-phúc, ở lòng dân!

6/ NÓI NHỎ: ĐỒNG TÌNH, DẪU CHẲNG ĐỒNG TÂM:

– Lò lửa vẫn thiêu nhau, củi cao cấp mấy tầng cháy đỏ, “toang” kiểu này đẹp quá, bác ơi?

– Hoa Kỳ còn giãy chết, nơi cháu con vạn đại dung thân, “chuồn” nơi ấy giàu ghê, bạn nhỉ?

MỜI ĐỐI:

Lò lửa bập bùng soi, củi cao cấp mấy tầng đỏ chói, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (theo lời bác Phú Trọng).

- Quảng Cáo -