Quần chúng đã nhầm

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

luận dân nghèo bền vững đã rất nhầm khi càu nhàu, lên án việc EVN (Tập đoàn Điện lực VN) liên tục tăng giá điện, chó cắn áo rách.

Xin thưa, nhầm, quần chúng nhân dân vĩ đại đã nhầm. EVN tuổi gì mà dám tăng giá điện. Nó chỉ là đứa thiên lôi thôi, giơ đầu chịu báng, chứ thủ phạm trốn trong đống rơm đang cười mỉm cơ.

Công nhận dân mình nông nổi và dễ tính. Càu nhàu vài hôm rồi quên, lại cung cúc đi trả tiền điện theo giá mới. Năm sau nó lại tăng, tăng nữa. Thiếu gì lý do chính đáng./.

- Quảng Cáo -